Ga naar hoofdinhoud

Prioriteiten

Op onze school willen we kwaliteitsvol onderwijs bieden. De samenleving is voortdurend in beweging en doet regelmatig een appèl op het onderwijs. Nieuwe technieken worden toegepast en de kijk op kinderen verandert ook. Van leerkrachten vraagt dit een voortdurende professionele ontwikkeling en een brede inzetbaarheid. Daarom willen we werken aan interne kwaliteitszorg. Vanuit onze visie op goed onderwijs, wordt onze werking doorheen het lopende schooljaar gepland, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
In onze prioriteitenboom krijgen de thema's waar we de komende schooljaren aan zullen werken of reeds aan gewerkt hebben, een plaats. Zo is het visueel duidelijk waarop onze focus ligt. Na evaluatie tijdens de personeelsvergadering einde schooljaar werd het prioriteitenplan onder de loep genomen en bijgestuurd. Vorig schooljaar beslisten we om enkele prioriteiten een jaar langer de kans te geven om te verankeren. Dat heeft geloond. In zowel de kleuterschool als de lagere school zijn ICT-activiteiten gelinkt aan de thema’s. Er werd verticaal en horizontaal overleg gepleegd om een duidelijke leerlijn te creëren.
Het Driesporenbeleid in de lagere school is stevig ingebed in de klaswerking van alle leerjaren. In de bovenbouw wordt de planning digitaal gedeeld met de kinderen. Daarin zitten de sporen ook verwerkt.
In ons talenbeleidsplan zijn er reeds enkele doelen die bereikt zijn en dus kunnen worden vastgezet. In de kleuter- en de lagere school is leesplezier een deel van de klas- en schoolwerking geworden. In de kleuterschool blijkt dat de woordenschatverrijking en het extra inzetten op het verwerven van schooltaal, leidt tot kleuters die met plezier bezig zijn met taal en zo een stevige basis leggen voor de verdere schoolloopbaan. Deze acties worden zeker geborgen. Bovendien zetten we de expertise die in de kleuterschool reeds werd opgedaan in, om de lagere school en dan voornamelijk het eerste leerjaar, hier te ondersteunen. In de lagere school zien we dat technisch lezen sterk vooruitgaat. Het aantal AVI-diploma’s stijgt. Zo komt er ruimte vrij om vanaf volgend schooljaar deze acties te borgen en sterker in te zetten op begrijpend lezen.

In onze prioriteitenboom krijgen de thema's waar we de komende schooljaren aan zullen werken of reeds aan gewerkt hebben, een plaats. Zo is het visueel duidelijk waarop onze focus ligt. Stevig geworteld is de implementatie van het leerplan Zill. Het is de basis van ons onderwijs. Onze leraren en leerlingen werken en leren graag op onze school. We beseffen dat dit geen blijvende garantie biedt op welbevinden. Aan deze prioriteit blijven we werken. Hogerop vinden we Driesporenbeleid en Talenbeleid, prioriteiten waar we reeds een stevige basis van hebben meegekregen, doch het verder uitwerken en automatiseren verdient nog aandacht.
De prioriteiten in de kruin zijn nieuw. Zij krijgen eerst een stevige theoretische basis en worden de komende jaren op de klasvloer uitgewerkt. We zien hier prioriteiten die met Digisprong te maken hebben zoals: digitaal plannen en opvolgen, een leerlijn stem uitbouwen en het procesgericht volgen van onze kinderen digitaliseren. Vanuit de evaluatie van ons talenbeleidsplan, groeide ook de nood om technisch en begrijpend lezen aan te pakken. Gedurende het schooljaar zullen ook hier acties worden gepland.
Wat zou onze school zijn zonder jullie, ouders? Samen met jullie willen we werken aan een school waar ieder zich welkom en thuis voelt, waar samen wordt gewerkt, gespeeld en geleerd. Ouderbetrokkenheid met onze kinderen als spil: daar willen we naartoe.