Afwezigheden

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de
leerplicht – niet steeds op school moeten zijn.

Wegens ziekte

  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Info rond van rechtswege gewettigde afwezigheid of afwezigheid waarvoor de toestemming van de
directeur nodig is, vind je in het schoolreglement.